Kontakt

Depilacja Laserowa
Depilacja pastą cukrową

ul. Głowackiego 17 LU9 (koło Żabki)
70-238 Szczecin

505 804 174

Rejestracja telefoniczna:
poniedziałek - piątek: 10:00-18:00

Poza godzinami pracy recepcji, zapraszamy do kontaktu poprzez e-mail oraz Facebook Messenger.

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego DepiSHOP

Dane rejestrowe administratora sklepu:

DEPILAB KATARZYNA BARTECZEK 
Ul. Głowackiego 17
70-238 Szczecin 
NIP 8522452604

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

3) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://depilab.pl/regulamin

4) Sprzedawca –

DEPILAB KATARZYNA BARTECZEK 
Ul. Głowackiego 17
70-238 Szczecin 
NIP 8522452604

§ 2

Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca umożliwia zawarcie umów o świadczenie usług depilacji laserowej, modelowania sylwetki i twarzy oraz prowadzi sprzedaż bonów podarunkowych. Zakup bonu oraz zawarcie umowy o świadczenie usług depilacji możliwe jest również stacjonarnie w gabinetach Sprzedawcy.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do złożenia zamówienia, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

1) dostęp do Internetu,

2) standardowy system operacyjny,

3) standardowa przeglądarka internetowa,

4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

6. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest wyłącznie dla Kupujących posiadających konto w Sklepie.

3. Sprzedawca zapewnia również Kupującemu możliwość zapisania się do newslettera. Newsletter polega na przesyłaniu Kupującemu na jego adres e-mail informacji o nowościach, promocjach i produktach w sklepie. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera.

4. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

5. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.

6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług zawierane za pośrednictwem Sklepu.

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail depilacja@depilab.pl W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Składanie zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

1) wybrać usługę będącą przedmiotem zamówienia lub bon podarunkowy poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”,

2) jeżeli Kupujący wcześniej nie zalogował się do swojego konta w Sklepie, to zalogować się do konta, a jeżeli Kupujący w ogóle nie posiada konta w Sklepie, to założyć konto,

3) przejść przez koleje etapy składania zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia oraz składając stosowne oświadczenia poprzez zaznaczanie checkboxów,

4) kliknąć w przycisk „Zamawiam”

2. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam”, Kupujący zostanie przekierowany na stronę operatora płatności celem dokonania zapłaty za zamówienie. Po skutecznym dokonaniu płatności Kupujący zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

3. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

4. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 3 powyżej.

§ 5

Formy dostawy i metody płatności

1. Zakupione bony podarunkowe dostarczane są Kupującemu za pośrednictwem firmy kurierskiej. Istnieje również możliwość odbioru osobistego bonu w punkcie stacjonarnym Sprzedawcy.

2. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.

3. Jedyną dostępną w Sklepie metodą płatności jest płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl. System obsługiwany jest przez PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl; PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.

§ 6

Realizacja zamówienia

1. Zakupiony bon podarunkowy zostanie wysłany do Kupującego w ciągu 48 godzin od zawarcia umowy. W razie wyboru odbioru osobistego, Kupujący zostanie we wskazanym powyżej terminie powiadomiony o możliwości odbioru osobistego w wybranym punkcie stacjonarnym Sprzedawcy.

2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest usługa lub pakiet usług, po zawarciu umowy Kupujący

musi skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia terminu realizacji usługi. Usługa zostanie zrealizowana zgodnie z opisem zamieszczonym na stronie Sklepu.

3. Warunkiem realizacji usługi jest wypełnienie ankiety zabiegowej oraz wyrażenie zgody na wykonanie zabiegu. Szablon dokumentu w celach poglądowych dostępny jest pod następującym adresem: https://depilab.pl/dokumenty-do-pobrania W razie odmowy wypełnienia ankiety lub wyrażenia zgody na wykonanie zabiegu, Sprzedawca zachowuje prawo do odmowy realizacji usługi.

4. Sprzedawca zachowuje prawo do odmowy realizacji usługi, jeżeli stwierdzone zostaną przeciwwskazania do wykonania zabiegu. Przeciwwskazania zostały opisane w sekcji "Częste pytania / pytanie 16". Sekcja ta dostępna jest pod następującym adresem: https://depilab.pl/pl/c/Czeste-pytania/62

5. W razie odmowy realizacji usługi, Kupujący otrzyma zwrot płatności dokonanej za usługę.

§ 7

Odstąpienie Konsumenta od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usługi albo w ciągu 14 dni od dnia objęcia bonu podarunkowego w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

3. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.

5. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego w stopce strony w sekcji "zakupy online" jednak nie jest to obowiązkowe.

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze bon podarunkowy od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu bonu podarunkowego.

§ 8

Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek wykonać usługę w sposób niewadliwy jak również dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli usługa została wykonana w sposób wadliwy oraz gdy produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Celem uniknięcia wątpliwości, Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że wadliwości usługi nie można rozpatrywać z punktu widzenia nieosiągnięcia pożądanego rezultatu, o czym Kupujący zostaje zawsze szczegółowo poinformowany w ramach zgody zabiegowej.

4. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.

5. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

6. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego pod https://depilab.pl/dokumenty-do-pobrania, jednak nie jest to obowiązkowe.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej w stopce strony w sekcji "informacje"  - https://depilab.pl/polityka-prywatnosci

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Pozostałe postanowienia

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2.08.2018r.

5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl